Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

0939 f512

March 17 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Reposted fromvolldost volldost viacrc9 crc9
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3148 40ea
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8106 9062 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
7611 a086
7260 d0ec 500

nude-eyes:

Cacia Zoo by Christophe Vermare

Reposted fromnudes nudes

March 15 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4291 3bef
Reposted frombiru biru viasercenieszluga sercenieszluga

March 12 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0714 ef31
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viapiehus piehus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Reposted fromsummerstar summerstar viabzium bzium
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0754 4524
Don't worry, lads, the Mongolian cavalry is here
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viamegiddovl megiddovl
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6550 9c84 500
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0395 ce3f
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus

March 11 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4291 3bef
Reposted frombiru biru viawolalabym wolalabym
1069 ba62
Reposted fromkinky kinky viapiehus piehus
9476 b323 500

firmhand:

🀄

Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl