Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie

"Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!"

— Kornel Makuszyński

July 27 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9430 2d05
The tattoo collection at the Department of Forensic Medicine at Jagiellonian University in Krakow, Poland consists of 60 objects preserved in formaldehyde.  Photographed by Katarzyna Mirczak.
Reposted fromatka atka viatishka tishka

July 02 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie

July 01 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0302 a53c
Reposted fromoutline outline viafoods foods
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka

June 30 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3914 9897
Reposted fromgreensky greensky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viashowmetherainbow showmetherainbow

June 29 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viaNatique Natique

June 28 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3229 b5e3
Reposted fromGIFer GIFer viatishka tishka
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszpaqus szpaqus

June 24 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianowezsie nowezsie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3123 b71d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viawujcioBat wujcioBat
5529 b2a4 500

a bathroom is actually a bathroom [564x846]

June 21 2017

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl