Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
4866 9b8e 500
Reposted fromtfu tfu viashowmetherainbow showmetherainbow
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
5318 6955 500
Reposted frommeem meem viagriber griber
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
2797 333d
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver viagriber griber
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6683 18d8
Reposted fromtfu tfu viagriber griber
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viagriber griber
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
5369 54dd
Reposted frompastelowe pastelowe viagriber griber

March 04 2018

2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viapiehus piehus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
2196 052a
Reposted fromkarahippie karahippie viaszpaqus szpaqus

March 03 2018

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

March 01 2018

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
1558 6ee7
Reposted frommangoe mangoe viapiehus piehus

February 22 2018

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
0675 08fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawujcioBat wujcioBat
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
7745 b123 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat

February 19 2018

zebrastojacanatylnychnogachwlesie
6675 af3c 500
Reposted frompanikea panikea viapiehus piehus
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
9127 885a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapiehus piehus

February 18 2018

3190 e6db
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
zebrastojacanatylnychnogachwlesie
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl